Činnost

Salesiánská škola animátorů:

Jedná se o dvouletý kurz, 4 víkendy ročně (4 x 2 roky), kurz probíhá na různých místech (salesiánská střediska aj.). Každý rok na podzim se otvírá nový běh, a to střídavě v Čechách a na Moravě. Cílovou skupinu tvoří středoškoláci, tzn. věkem od 15 do 19 let se zájmem sloužit v salesiánském středisku jako animátoři. Předpokládáme alespoň pasivní zkušenost s prací s dětmi. Více na animatori.sdb.cz.

Kurz pro hlavní vedoucí táborů:

Cílem kurzu je vyškolit nové hlavní vedoucí dětských táborů v salesiánských střediscích a klubech SKM. Prioritně je kurz nabízen absolventům Salesiánské školy animátorů. Kurz je však otevřen i pro další zájemce. Běžnými účastníky kurzu pro hlavní vedoucí tábora jsou mladí lidé cca od 18 let, kteří působí v salesiánských organizacích jako animátoři.

 

KLUBY:

Zájmové kroužky:

Pravidelné aktivity zahrnují mnoho různorodých činností v několika zájmových oblastech. Jedná se především o sportovní kroužky, které jsou zaměřeny na pohyb a zdravý styl. Dále je zde velká nabídka klubů pro děti a mládež. Tyto kroužky jsou zaměřeny především na setkávání, sdílení, předávání a prohlubování křesťanských hodnot, osobní formaci a vzdělávání. Dalšími pravidelnými aktivitami se zabývají kroužky zaměřené na umění v různých oborech. Jedná se především o výtvarné, hudební, modelářské a keramické kroužky. Na přípravě a realizaci projektu pravidelných aktivit pro děti a mládež se výrazně podílí mladí lidé – animátoři – ve věku 16–26 let.

 

Akce pro veřejnost:

Předpokládáme, že tyto akce podpoří děti a mládež nejen k účasti na jednotlivých jednorázových aktivitách, ale zároveň podpoří zájem o kroužky. Nabídkou jednorázových akcí se předpokládá zvýšený zájem dětí o činnosti a aktivity SKM. Součástí nepravidelných aktivit jsou též výchovné programy zaměřené i na děti a mládež z dětských domovů.

 

Krátkodobé akce

Obsahem krátkodobých aktivit jsou výjezdní a jednorázové akce realizované většinou o víkendech, některé z nich mimo místní působiště SKM. Jedná se především o výlety s dětmi do přírody a sportovní turnaje. Činnosti těchto výjezdních akcí jsou zaměřeny na vytváření pozitivních životních hodnot dětí a dospívajících. Jsou koncipovány tak, aby jejich účastníci měli možnost zakusit vzájemnou spolupráci, zodpovědnost, pocit úspěchu, respekt a byl jim dán prostor vyniknout v činnostech, které je baví a ovládají.

 

Tábory

Tábory jsou naší typickou aktivitou. Naplňuje se tak volný čas dětí, prostřednictvím neformálního vzdělávání je budován pozitivní vztah dětí k okolní přírodě i k sobě navzájem. Realizací táborů ukazujeme dětem a mladým lidem, jak hodnotně prožívat svůj volný čas, jak nabité znalosti a dovednosti využít pro svůj osobní i profesní život, jak se inspirovat navzájem. Tábory se uskutečňují v období vyhlášených školních prázdnin.

 

Vzdělávací kurzy

Zapojením mladých lidí do projektu je dán prostor pro seberealizaci mladých lidí, jejich tvůrčí činnosti, sounáležitosti s dílem a odpovědnosti za druhé. Jejich nasazení pro druhé je často velmi pozitivně oceňováno i okolím, kde tito mladí lidé působí. Vzdělávání animátorů jsou aktivity zaměřené na osobnostní růst těchto dobrovolníků, specializují se na práci s dětmi a mládeží, na úskalí, která děti a mladé lidi v životě mohou potkat.