Slide One
Slide Two
Slide Three
previous arrow
next arrow
Neodkládej na zítřek dobro, které můžeš udělat dnes. Možná už zítra nebudeš mít čas. Don Bosco

Salesiánské kluby mládeže v ČR

Centrum Don Bosco

Domov Don Bosco

Fryšták

Hroznová Lhota

Prostějov

Rumburk

Sebranice

SKM Pardubice

Ústředí

Zlín

Pedagogika Dona Boska

Don Bosco (1815–1888)

16. srpna 1815 Narozen v osadě Becchi u Turína v Itálii.
1817 Umírá jeho otec.
1824 Tajemný sen odhaluje Janu Boskovi jeho budoucí poslání.
1841 V Turíně je Jan Bosco vysvěcen na kněze.
8. prosince 1841 V sakristii potkává Bartoloměje Garelliho, a tak začíná první oratoř.
1846 Oratoř se stěhuje do Pinardiho kůlny na Valdocco v Turíně.
1859 Vzniká salesiánská kongregace, prvních salesiánů je 18.
31. ledna 1888 Don Bosco umírá.

Pedagogika Dona Boska

Preventivní systém Dona Boska má tři opěrné body: laskavost, rozum a náboženství. Je to umění „získat srdce“. Jde o lásku, která přijímá druhého takového, jaký je, ale také vyžaduje, dává cíle – vede k ideálu. Vede ke Kristu, proto je nezbytným předpokladem formace svědomí. Preventivní systém je „životní styl“, který Dona Boska charakterizoval a který je základem salesiánského stylu výchovy. Velkou učitelkou mu byla jeho maminka Markéta.

První pilíř: Rozumnost

První pilíř přístupu Dona Boska vyjádříme dnešním slovníkem lépe jako rozumnost. Vyjadřuje skutečnost, že výchova je systematicky promýšlený proces. Sleduje skutečné potřeby mladých lidí a bere v úvahu silné a slabé stránky vychovatele i mladého člověka.

Vychází se ze dvou základních předpokladů:

  • Každý mladý člověk touží po dobru.
  • Existují základní pravidla, kterým mladý člověk rozumí a přijímá je za potřebné.

Rozumná výchova se opírá o dialog mezi vychovatelem a mladým člověkem. Odmítá pojetí, že vychovatel má vždy pravdu, chce se vyhnout donucování a rozkazování a naopak se snaží najít společným hledáním nejlepší řešení. Vychovatel doprovází mladého člověka v určité etapě jeho zrání od místa, kde se mladý člověk v tu chvíli nachází, o další krok dál.

Druhý pilíř: Víra

Pro Dona Boska byla prakticky a veřejně prožívaná víra v jeho oratoři samozřejmostí. Přitom ale velmi dbal na svobodu v osobních projevech víry a přijímání svátostí. Jádro křesťanské víry zůstává stálé a neměnné. Formy prožívání vztahu k Bohu se ale mění. Pro mladé lidi, kteří se již s Kristem setkali, vytváříme takové nabídky, které jejich víru rozvíjejí a prohlubují.

Jakým způsobem se může otázka víry projevit při práci s mladými lidmi? Nepovažujeme víru za nadstavbu, ale za důležitou součást výchovy, která zahrnuje rozvoj tělesného, duševního, duchovního i sociálního rozměru každého člověka. Na druhou stranu respektujeme svobodu svědomí člověka a nevytváříme na nikoho v otázce víry nátlak. Podobně jako v jiných dimenzích výchovy je i v otázce životního přesvědčení nutné vyjít od situace, ve které se každý člověk nalézá. Víru totiž vnímáme jako mnohem širší oblast, než je účast na liturgii. Můžeme tak začít u touhy po hledání odpovědí na otázky po smyslu života.

Třetí pilíř: Laskavost

Správně pojatá laskavost je tmelem preventivního systému. Má-li být působení vychovatele účinné, je nutné, aby mladý člověk cítil lásku vychovatele – že mu na něm záleží, že to s ním myslí dobře. Laskavost není synonymem pro pocity, ale je rozhodnutím vůle. Být laskavý v sobě nese volbu chtít dobro pro druhého člověka, vyjít mu vstříc, nakolik je to možné, přistupovat k němu pozitivně. Laskavost je postoj člověka, v němž má své místo ne odsouzení, ale odpuštění. V preventivním systému laskavost nezůstává osamocena. Díky spojení s rozumností nejde o sentiment nebo naivitu. Laskavý člověk nerezignuje na dodržování potřebných pravidel, ale trpělivě hledá cesty, aby mladý člověk pochopil, jaký smysl mají pravidla pro něj samotného i pro jeho okolí.

V případě jednání s „problémovými“ mladými lidmi můžeme mít pokušení „hodit laskavost za hlavu“. Může se zdát, že zde nemá místo. Raději bychom zvolili okamžité a rázné kroky. Přesto platí: Buď laskavý v každé situaci. Neztrácej přitom ale odvahu k jasným rozhodnutím, pokud by měl někdo druhé stahovat k nečestnosti a nepoctivosti.

Činnost

Salesiánská škola animátorů:

Jedná se o dvouletý kurz, 4 víkendy ročně (4 x 2 roky), kurz probíhá na různých místech (salesiánská střediska aj.). Každý rok na podzim se otvírá nový běh, a to střídavě v Čechách a na Moravě. Cílovou skupinu tvoří středoškoláci, tzn. věkem od 15 do 19 let se zájmem sloužit v salesiánském středisku jako animátoři. Předpokládáme alespoň pasivní zkušenost s prací s dětmi. Více na animatori.sdb.cz.

Kurz pro hlavní vedoucí táborů:

Cílem kurzu je vyškolit nové hlavní vedoucí dětských táborů v salesiánských střediscích a klubech SKM. Prioritně je kurz nabízen absolventům Salesiánské školy animátorů. Kurz je však otevřen i pro další zájemce. Běžnými účastníky kurzu pro hlavní vedoucí tábora jsou mladí lidé cca od 18 let, kteří působí v salesiánských organizacích jako animátoři.

 

KLUBY:

Zájmové kroužky:

Pravidelné aktivity zahrnují mnoho různorodých činností v několika zájmových oblastech. Jedná se především o sportovní kroužky, které jsou zaměřeny na pohyb a zdravý styl. Dále je zde velká nabídka klubů pro děti a mládež. Tyto kroužky jsou zaměřeny především na setkávání, sdílení, předávání a prohlubování křesťanských hodnot, osobní formaci a vzdělávání. Dalšími pravidelnými aktivitami se zabývají kroužky zaměřené na umění v různých oborech. Jedná se především o výtvarné, hudební, modelářské a keramické kroužky. Na přípravě a realizaci projektu pravidelných aktivit pro děti a mládež se výrazně podílí mladí lidé – animátoři – ve věku 16–26 let.

 

Akce pro veřejnost:

Předpokládáme, že tyto akce podpoří děti a mládež nejen k účasti na jednotlivých jednorázových aktivitách, ale zároveň podpoří zájem o kroužky. Nabídkou jednorázových akcí se předpokládá zvýšený zájem dětí o činnosti a aktivity SKM. Součástí nepravidelných aktivit jsou též výchovné programy zaměřené i na děti a mládež z dětských domovů.

 

Krátkodobé akce

Obsahem krátkodobých aktivit jsou výjezdní a jednorázové akce realizované většinou o víkendech, některé z nich mimo místní působiště SKM. Jedná se především o výlety s dětmi do přírody a sportovní turnaje. Činnosti těchto výjezdních akcí jsou zaměřeny na vytváření pozitivních životních hodnot dětí a dospívajících. Jsou koncipovány tak, aby jejich účastníci měli možnost zakusit vzájemnou spolupráci, zodpovědnost, pocit úspěchu, respekt a byl jim dán prostor vyniknout v činnostech, které je baví a ovládají.

 

Tábory

Tábory jsou naší typickou aktivitou. Naplňuje se tak volný čas dětí, prostřednictvím neformálního vzdělávání je budován pozitivní vztah dětí k okolní přírodě i k sobě navzájem. Realizací táborů ukazujeme dětem a mladým lidem, jak hodnotně prožívat svůj volný čas, jak nabité znalosti a dovednosti využít pro svůj osobní i profesní život, jak se inspirovat navzájem. Tábory se uskutečňují v období vyhlášených školních prázdnin.

 

Vzdělávací kurzy

Zapojením mladých lidí do projektu je dán prostor pro seberealizaci mladých lidí, jejich tvůrčí činnosti, sounáležitosti s dílem a odpovědnosti za druhé. Jejich nasazení pro druhé je často velmi pozitivně oceňováno i okolím, kde tito mladí lidé působí. Vzdělávání animátorů jsou aktivity zaměřené na osobnostní růst těchto dobrovolníků, specializují se na práci s dětmi a mládeží, na úskalí, která děti a mladé lidi v životě mohou potkat.